Tingsrättsdom i målet mellan Nordea och staten
22 jun 2022

Den 16 juni meddelade Stockholms tingsrätt dom i målet mellan Nordea och Staten, i vilket Nordea yrkat ersättning om ca en halv miljard kronor för av staten felaktigt uppburen moms på posttjänster i strid med unionsrätten. Målet består av tre huvudsakliga frågor; (i) om Postnord utgjorde s.k. offentligt postväsende under den i målet aktuella perioden, (ii) om de tjänster som Nordea köpt av Postnord omfattas av mervärdesskatteundantaget samt (iii) om Nordea har rätt till återbetalning eller skadestånd av staten.

Tingsrätten fann avseende den första av de tre huvudfrågorna att Postnord utgjorde det offentliga postväsendet i Sverige under perioden. Däremot fann domstolen beträffande den andra frågan att de aktuella avtalen om posttjänster kunde anses vara individuellt förhandlade mellan Nordea och Postnord och att de därför inte omfattades av mervärdesskatteundantaget. Därmed kom inte den tredje frågan om ersättning att aktualiseras.

Nordeas ombud Peter Danowsky, tillika ombud för Kapatens, gör en annan bedömning såvitt avser de avtal som tingsrätten anser ha varit individuellt förhandlade. Kapatens konstaterar att möjligheten att överhuvudtaget förhandla några villkor för posttjänster med Postnord torde vara förbehållet Postnords största kunder. De bolag och organisationer som anslutit sig till Kapatens krav genom att överlåta sina fordringar mot staten har under alla omständigheter inte träffat några förhandlade överenskommelser med Postnord såvitt avser de aktuella posttjänsterna, utan har varit hänvisade till de standardvillkor som Postnord har tillämpat. Mot den bakgrunden ser Kapatens positivt på tingsrättens dom, varigenom det slagits fast att Postnord under hela den aktuella tiden utgjort ett offentligt postväsende, vilket tidigare förnekats av staten. Den fråga som blev avgörande i målet mellan Nordea och staten (förekomsten av individuellt förhandlade avtal) har ingen bäring på de krav som Kapatens framställt och kommer att framställa mot staten.

Av dessa skäl fortsätter Kapatens att förvärva postmomskrav mot staten i enlighet med det erbjudande som tidigare presenterats för de bolag och organisationer som saknar avdragsrätt för moms och från vilka staten uppburit moms i strid med unionsrätten.

läs mer här.

Nyheter
Aktuella Gruppkrav (7)
Nyheter