Publikation: Redovisning vid tvistfinansiering
13 okt 2023

Bokslutssäsongen närmar sig. Redovisning av tvister är komplext och bygger till stor del på uppskattningar och bedömningar. Kapatens har tillsammans med BDO tagit fram en rapport som redogör för hur en tvist ska redovisas – både om den är självfinansierad av bolaget eller finansierad av tredje part. Som framgår av rapporten kan extern finansiering vara fördelaktigt ur redovisningssynpunkt.

Ta del av publikationen här:

Redovisning vid tvistfinansiering

Nyheter
Aktuella Gruppkrav (7)
Nyheter