Vad vi gör

En annan typ av investerare

Tvistfinansiering

Vi finansierar eller förvärvar krav som ett bolag har mot ett annat bolag, t.ex. med anledning av kontraktsbrott eller brott mot företrädaransvar, rätt till försäkringsersättning, brott mot garantier, etc. Vi finansierar och projektleder även grupptalan. Vi analyserar grunden för kravet och möjligheten till framgång, svarandepartens finansiella ställning m.m. i varje enskilt fall.

 

Tvistfinansiering (s.k. Litigation Finance eller Third Party Funding) innebär att en tredje part (som inte är involverad i tvisten) finansierar alla eller delar av de kostnader som uppkommer med anledning av tvisten, mot rätt till vinstdelning om utfallet är gynnsamt. Om tvisten förloras bär finansiären alla de kostnader den har åtagit sig, vilket kan omfatta även motpartens rättegångskostnader i händelse av ogillande dom. Finansieringen utgör inte ett lån.

 

Tvistfinansiering är en relativt ny finansieringsform som har utvecklats snabbt och kommit att användas alltmer av bolag av alla typer och storlekar under den senaste tioårsperioden, i syfte att minska kostnader och risk i samband med rättsprocesser. Kapatens var den första tvistfinansiären som etablerades i Sverige med fokus på Norden.

“As for the future, we predict great potential for the continued development of third party funding in Sweden.”

Johan Sidklev/Carl Persson – The Third Party Litigation Funding Law Review 2019

“…the more users encounter third party funding in practice, the more favourably they tend to perceive it.”

2018 International Arbitration Survey
Vanliga frågor
Är tvistfinansiering tillåtet?

Ja, tvistfinansiering är tillåtet och har alltid varit det i Norden.

Hur ser finansieringsstrukturen ut?

Finansieringsstrukturen beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Typiskt sett är det bolag som erhåller finansiering fortsatt part i processen (d.v.s. tvisteföremålet överlåts inte) och bolaget fortsätter sin relation med sitt processombud och instruerar ombudet som vanligt. Kapatens får inte någon beslutanderätt avseende hur processen ska föras. Tvistfinansiering utgör inte något lån, vilket innebär att Kapatens inte har rätt till återbetalning annat än om tvisten blir framgångsrik. I sådant fall har Kapatens rätt till en del av vinsten. Vinstandelen är baserad på Kapatens riskexponering i tvisten.

Vilken omfattning har de tvister som ni finansierar?

Typiskt sett fokuserar vi på tvister där det omtvistade beloppet uppgår till i vart fall 10 MSEK. Vi har ingen övre gräns.

Är det någon typ av tvister som ni inte finansierar?

Vi finansierar endast välgrundade krav och tvister som förs i jurisdiktioner med låg korruption och där svarandeparten har sådan finansiell ställning att den har möjlighet att erlägga betalning vid gillande dom.

Kan vi informera motparten om att vi har erhållit finansiering från er?

Ja, det kan ni göra efter det att vi har ingått finansieringsavtalet. Studier har visat att det är mer sannolikt att nå en förlikning om käranden är finansierad av en tvistfinansiär.

Kontakta oss

Johan Skog
Partner
js@kapatens.com

Problemkrediter

Vi förvärvar problemkrediter, förfallna obligationer och liknande instrument i situationer där det underliggande värdet är knutet till realiserbara tillgångar. Vid realiseringen av sådana tillgångar använder vi vårt nätverk och erfarenhet avseende spårning av tillgångar och genomförande av verkställighetsåtgärder.

Vanliga frågor
Hur ser förvärvsstrukturen ut?

Förvärvsstrukturen beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Vi kan erbjuda ett fast pris som betalas vid tidpunkten för förvärvet och/eller ett rörligt pris beroende på det reella utfallet i realiseringen av tillgångarna/säkerheterna.

Vad är omfattningen på de lån som ni förvärvar?

Typiskt sett fokuserar vi på situationer där lånebeloppet uppgår till i vart fall 10 MSEK. Vi har ingen övre gräns.

Har ni erforderliga tillstånd?

Ja, vi har tillstånd för inkassoverksamhet enligt 2 § inkassolagen samt är registrerat som finansiellt institut av Finansinspektionen.

Kan vi styra hur Kapatens genomför realiseringen av säkerheter efter förvärvet?

Ja, vi kan komma överens om processen under förutsättning att det sker i linje med gällande lagstiftning och regelverk. Vi kommer alltid att sträva efter att tillgodose era intressen.

Kontakta oss

Gustaf Leijonhufvud
Partner
gl@kapatens.com

Obeståndssituationer

Vi tillhandahåller finansiering i finansiellt stressade situationer, t.ex. då bolag genomgår företagsrekonstruktion (s.k. DIP financing), i samband med företagsackord (frivilligt eller vid offentligt ackord), vid återvinningstalan som förs av konkursbo, eller realisering av panter och andra säkerheter.

Vanliga frågor
Hur ser finansieringsstrukturen ut?

Finansieringsstrukturen beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Typiskt sett är det fråga om ett kort brygglån för att täcka löpande kostnader och som återbetalas när sedvanlig finansiering säkerställts. Eftersom vår finansiering är av högriskkaraktär är den dyrare än traditionell finansiering.

Vad är omfattningen på finansieringen?

Typiskt sett fokuserar vi på situationer där lånebeloppet är omkring 5–40 MSEK.

Hjälper ni bolaget med rekonstruktionen?

Nej, i vanliga fall är vi inte involverade i själva rekonstruktionen. Vi gör inte någon investering baserad enbart på att den operationella verksamheten ska förbättras genom att en ny ledning kommer på plats eller att en ny affärsidé implementeras (vi beaktar vid vår investering endast vilka tillgångar som kan realiseras, i enlighet med vad som angivits ovan). Vi har emellertid ett nätverk av turn around-specialister som kan bidra med sin expertis. Det ligger i vårt intresse att bolagets verksamhet fortlöper även på längre sikt.

Kontakta oss

Gustaf Leijonhufvud
Partner
gl@kapatens.com

Avveckling av bolag

Ett snabbare, enklare och mer kostnadseffektivt alternativ till att likvidera ett bolag är att sälja det till oss. Vi kan förvärva bolaget och ombesörja hela likvidationsprocessen utan att säljaren behöver vidta några ytterligare åtgärder för egen del. Avyttringen möjliggör för säljaren att frigöra kapital, samt att minska sin riskexponering och arbetsbelastning.

Vanliga frågor
Hur beräknar ni köpeskillingen?

I vanliga fall baserar vi priset på bolagets likvidationsvärde, minus viss riskpremie.

Vad är omfattningen på investeringen?

Typiskt sett fokuserar vi på situationer där investeringsbeloppet uppgår till i vart fall 10 MSEK. Vi har ingen övre gräns.

Kan ni förvärva och likvidera bolag i jurisdiktioner utanför Norden?

Ja, vi har nära relationer med aktörer i ett stort antal länder. Kontakta oss så återkommer vi snarast om vi kan vara till hjälp.

Kontakta oss

Gustaf Leijonhufvud
Partner
gl@kapatens.com