Kapatens har gett in remissvar över betänkandet Skydd för konsumenters kollektiva intressen – genomförande av EU:s grupptalandirektiv (SOU 2022:42)
01 dec 2022 · av Kapatens

I korthet gör Kapatens följande bedömning av de delar i betänkandet beträffande vilka Kapatens finner skäl att lämna synpunkter.

En grupptalanreglering som tillämpar automatisk grupptillhörighet (opt-out) bör snarast införas. Kapatens motsätter sig förslaget om fördelning av medel som gruppmedlemmar inte gjort anspråk på och anser att bestämmelsen bör utformas så att även en tredjepartsfinansiär ska kunna ta del av sådan gottgörelse. Kapatens anser att rekvisitet ”otillbörlig” bör läggas till i den föreslagna bestämmelsen om att en tredjepartsfinansiär inte får påverka de processuella beslut som den godkända enheten fattar, till skada för gruppmedlemmarnas gemensamma intressen. Kapatens instämmer i förslaget om rätt för en godkänd enhet att få ut uppgifter om potentiella gruppmedlemmar. Kapatens har inte några synpunkter på betänkandet i övrigt.

Du kan läsa Kapatens remissvar i fulltext här

Nyheter
Aktuella Gruppkrav (7)
Nyheter