Kapatens har gett in remissvar över betänkandet Skydd för konsumenters kollektiva intressen – genomförande av EU:s grupptalandirektiv (SOU 2022:42)
01 dec 2022 · av Kapatens

Utredningen konstaterar att den låga nyttjandegraden av processformen grupptalan, till men för konsumenterna, har sin grund dels i att Sverige har ett opt-in-system som kräver aktiv anmälan från varje enskild gruppmedlem, dels i bristande finansiering. Utredningen presenterar emellertid inget förslag till förändring i gällande rätt i någon av de delar som utredningen själv har funnit utgör skälen till att grupptalaninstitutet inte nyttjas. Det medför att syftet med grupptalandirektivet, att uppnå en hög konsumentskyddsnivå och att förbättra konsumenters tillgång till rättslig prövning, inte kommer att uppnås.

I korthet gör Kapatens följande bedömning av de delar i betänkandet beträffande vilka Kapatens finner skäl att lämna synpunkter

En grupptalanreglering som tillämpar automatisk grupptillhörighet (opt-out) bör snarast införas. Kapatens motsätter sig förslaget om fördelning av medel som gruppmedlemmar inte gjort anspråk på och anser att bestämmelsen bör utformas så att även en tredjepartsfinansiär ska kunna ta del av sådan gottgörelse. Kapatens anser att rekvisitet ”otillbörlig” bör läggas till i den föreslagna bestämmelsen om att en tredjepartsfinansiär inte får påverka de processuella beslut som den godkända enheten fattar, till skada för gruppmedlemmarnas gemensamma intressen. Kapatens instämmer i förslaget om rätt för en godkänd enhet att få ut uppgifter om potentiella gruppmedlemmar. Kapatens har inte några synpunkter på betänkandet i övrigt.

Du kan läsa Kapatens remissvar i fulltext här

Nyheter
Aktuella Gruppkrav (7)
Nyheter