Låt Kapatens ta den legala risken och kostnaden – dela på vinsten eller få betalt direkt

Vi tillhandahåller finansiering till parter involverade i tvister (s.k. litigation finance/third party funding) och vid finansiellt stressade eller andra särskilda situationer, som ett alternativt sätt att hantera risker och kostnader.

 

Vi tillhandahåller finansieringslösningar för bolag eller grupper av aktieägare/investerare som står inför omfattande legala kostnader (t.ex. advokatarvoden) och där juridisk expertis och strategi är centralt för värdeskapande.

 

Vi förvärvar även krav och problemkrediter, vilket möjliggör för käranden eller kreditgivaren att omedelbart realisera värdet av sina rättsliga krav.

 

Undvik kostnader
Undvik risk
Frigör kapital
Undvik kostnader

Tvister och finansiell stress eller andra särskilda situationer är tidskrävande och kostsamma, och kräver ofta biträde av advokater, revisorer och andra typer av konsulter. Vi kan åta oss att betala sådana kostnader mot rätt till vinstdelning vid gynnsamt utfall i tvisten eller den särskilda situationen.

Undvik risk

Ett bolags risker bör vara begränsade till dess kärnverksamhet. Legala risker (t.ex. risk för förlust vid tvist, motpartskostnader, tredjepartsrisker, risk för skada på bolagets anseende, konkursrisk, etc.) är sådana risker som vi löpande bedömer och investerar i, men som andra bolag försöker undvika eftersom de kan medföra omfattande förluster, dålig publicitet, äventyra kundrelationer, påverka eller skapa osäkerhet avseende marknadsvärde eller hindra fortsatt finansiering. För individuella aktieägare/investerare kan en tvist innebära stor personlig risk. Vi kan åta oss att bära all risk.

Frigör kapital

Legala kostnader och risker binder kapital. Vi underlättar för bolag att stärka balansräkningen genom att överta sådana kostnader och risker, vilket t.ex. gör det möjligt att höja utdelningen eller att investera i nya projekt.